สำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมติดตามการดำเนินงานมาตรการที่ 6 การฟื้นฟูและและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภ.5 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมาตรการที่ 6 การฟื้นฟูและและพัฒนา ภายใต้คณะประสานการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2564 ในระบบ video conference ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนฤมล ช่วงรังษี ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส.พร้อมเจ้าหน้า ป.ป.ส.ส่วนกลาง นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ พร้อมด้วยปลัดจังหวัด,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและป้องกันจังหวัดพื้นที่ 4 จังหวัด, เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภาค 5 มีรายละเอียดสำคัญในการประชุม

1. การทบทวนความเป็นมาและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ มุ่งเน้นการ กระตุกต่อมคิด กระตุ้นต่อมทำ ให้ราชการและชุมชน ดำเนินการและร่วมพาทำ ในพื้นที่ 47 หมู่บ้าน 19 อำเภอ 33 ตำบล 4 จังหวัด

2. การขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดแผนหมู่บ้านเชิงคุณภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 หมู่บ้านคงเหลือ 34 หมู่บ้าน ซึ่งจะกำหนดการดำเนินการส่วนที่เหลือตั้ง 25 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ AD1-3 เป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาหมู่บ้านตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

 

3. ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงาน คือการเร่งรัดการดำเนินงานการจัดทำแผนหมู่บ้านและการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ ทั้งงบหลักของหน่วยงานและการบูรณาการงบประมาณของหน่วยงาน Function เพื่อให้แผนงานงบประมาณมีการขับเคลื่อน โดยให้สำนักงานจังหวัดเป็นกลไกการดำเนินงานบูรณาการ และขอให้จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความอนุเคราะห์ในการกำชับการดำเนินการในระดับพื้นที่ระดับอำเภอ ของให้พึงระวังเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, การประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับใดๆ และเน้นการจัดทำแผนระบบ 1Plane ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด

 

4. การดำเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2564-65
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแผนหมู่บ้านทั้ง 47 หมู่บ้าน ให้มีการขับเคลื่อนได้จริง
– การประชุมบูรณาการแผนหมู่บ้าน 47 หมู่บ้านระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริและ จังหวัดทั้ง 4 จังหวัดเป้าหมาย
– สำนักงาน ปปส.ภาค 5 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการร่วมจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่สำคัญและ สนับสนุนกิจกรรมดำเนินการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง 47 หมู่บ้าน

 

ทั้งนี้ ผอ.ปปส.ภ.5 ได้สรุปการประชุมโดยขอให้ทุกฝ่ายที่เป็นภาคีการดำเนินงานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การลดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสุดท้ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบทุกด้าน โดย ผอ.ปปส.ภ.5 ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สนับสนุนการดำเนินงานและจะขอรับการชี้แนะในการดำเนินการโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น