วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ คว้า “วัดจัดสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เจริญพรว่า ตามที่วัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดสิ่งแวดล้อมในวัด ทั้งด้านการรักษาความสะอาด การมีสวนรุกขชาติช่อแฮที่ร่มรื่น การจัดบรรยายกาศรอบวัดที่สวยงาม


การสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ พระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด พุทธศาสนิกชน สมาชิกร้านค้าชุมชน ชุมชนบ้านพระธาตุช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ เจ้าหน้าที่ในวัดพระธาตุช่อแฮ นักท่องเที่ยว ภาคีเครือข่ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ได้ร่วมกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ ถูกจุด ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนชุมชน จิตอาสามาช่วยในการจัดสิ่งแวดล้อมบริเวรณวัด ซึ่งเป็นผลดีต่อทุกๆฝ่าย ส่งผลให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเกียรติบัตรให้ เพื่อแสดงว่าวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงได้รับการรับรองเป็น “วัดส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดในเดือน มกราคม 2564 จาก นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น