โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน เปิดกองจิตอาสาราชภักดี รวมพลังทำดี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ม.ค. 64 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ม.ค. นี้ เวลา 08.30 น. ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จะมีกิจกรรมเปิดกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี เพื่อรวมพลังสร้างความชัดเจนในภารกิจ “วาระราชประชานุเคราะห์” ของโรงเรียน ต่อสาธารณชนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และรวมพลัง กล่าวคำปฏิญาณตน ตามพระบรมราโชบาย 12 ข้อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการนี้นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสนเป็นประธานให้โอวาท ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จากนั้นนักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ของโรงเรียน และในชุมชนต่างๆเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ดร.กัมพล ได้กล่าวว่า วิถีราชประชานุเคราะห์ ยึดถือ 3 เสาหลัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนคุณภาพ การศึกษามีคุณภาพ และปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีนักเรียน 1,978 คน และเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ทำพิธีรับ-มอบหมวกกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาทั้ง 4 ด้านมาปฏิบัติ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี และแสดงออกถึงอัตลักษณ์วิถีราชประชานุเคราะห์ “จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น