บก.คฟป.ทภ.3 สน.รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะอากาศปิด

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.64 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันถาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วน (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงาน ค่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายจังหวัด เนื่องจาก สภาพอากาศปิด ลมสงบนิ่งทำให้การระบายอากาศยังไม่ดี (ระบายอย่างช้า ๆ ) โดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยกตัวได้ไม่ดี และการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มเติม จากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การเผาในที่โล่งและไฟป่าจากในพื้นที่และจากจังหวัดข้างเคียง


ขณะนี้หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ได้เร่งตรวจสอบจุด Hotspot ควบคุมเพลิงและรายงานผลการปฏิบัติงาน และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ ผู้นำชุมขน ประชาชน ดำเนินการมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดขณะเดียวกันมอบหมายให้สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ในแต่จังหวัดเร่งการประชาสัมพันธ์/รณรงค์/ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น โดยผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
ที่สำคัญเมื่อออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ได้


กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น