PM 2.5 พุ่ง สั่งฝ่ายปกครองทุกจังหวัด เร่งกระจายลงพื้นที่หยุดการเผากลางแจ้งทันที

จากการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ของทุกภาค ยกเว้น ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือและภาคกลาง

สาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของจังหวัด เร่งจัดชุดเฉพาะกิจกระจายลงพื้นที่สำรวจ และหยุดสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทันที

โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร โดยให้ขอความร่วมมือประชาชนและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พร้อมกันนี้ ให้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันในห้วงเวลาดังกล่าว

หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง ขอให้แจ้งเบาะแส 1650 โดยระหว่างนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น