พร้อมแล้ว ! เตรียมเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง” สู้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน 1 ก.พ. นี้ เป็นต้นไป

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้อนุมัติหลักการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2564 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ของประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามบินกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CASA หรือ NC 212i จำนวน 2 ลำ เครื่องบินกองทัพอากาศ ชนิด ALPHA JET จำนวน 1 ลำ และเครื่องบินปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 ลำ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และจังหวัดพะเยา พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ณ สนามบินท่าอากาศยานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CASA หรือ NC 212i จำนวน 2 ลำ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และจังหวัดลำปาง พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง และเขื่อนแม่มอก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น