วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ว่า ตามที่เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ร่วมกับวัดพระธาตุจอมแจ้ง สภาวัฒนธรรมตำบลช่อแฮ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มพลังมวลชน คณะศรัทธาวัดต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในพื้นที่ตำบลช่อแฮ ตำบลป่าแดง ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้สาวัดพระธาตุจอมแจ้ง ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยยึดตามจันทรคติ ในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3 ใต้ เดือน 5 เหนือ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 26-28 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดทำให้คณะกรรมการจัดงานๆ มีมติงดจัดงานประเพณีไหว้สา พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2564 แต่ยังคงให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และห่มผ้าองค์พระธาตุ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นตามวิถีชาวพุทธมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป
สำหรับกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและห่มผ้าองค์พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เวลา 17.30 น.ประธานในพิธีเดินทางมาถึงวัดพระธาตุจอมแจ้ง ประธานในพิธี สักการะองค์พระธาตุจอมแจ้ง จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรกล่าวนมัสการพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วร่วมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เมื่อเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรแล้ว จะประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุ โดยกล่าวนะโม 3 จบ และนำผ้าห่มองค์พระธาตุ กระทำทักษิณาวัตรรอบองค์พระธาตุจอมแจ้ง จำนวน 3 รอบเสร็จแล้ว นำผ้าขึ้นห่มองค์พระธาตุจอมแจ้งเสร็จแล้ว นมัสการองค์พระธาตุจอมแจ้ง เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้อง, ดีกลองปูจา ประธานในพิธีและคณะนำดอกไม้ธูปเทียน สักการบูชาพระเจ้าทันใจ เป็นอันเสร็จพิธี การแต่งกาย ชุดไทยพื้นเมือง หรือชุดไทยล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น