ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.แพร่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดแพร่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนางประชิต กาทองทุ่ง ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกลั่นกรองโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวม 32 โครงการ เป็นเงิน 2,408,900 บาท แยกเป็นประเภทเงินทุนหมุนเวียน 24 โครงการ เป็นเงิน 2,030,000 บาท เงินอุดหนุน 8 โครงการ เป็นเงิน 378,900 บาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ โดยนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมพบปะ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานฯ


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น