ครม.ไฟเขียว ปรับเกณฑ์จ่ายโบนัส พนักงานกองสลากใหม่ หลังกำไรเข้าเป้า !

คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างข องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยปรับให้สำนักงานสลากฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มที่ 2 ประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไร เพื่อการจัดสรรโบนัส เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงาน จากเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 5 ประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานสลากฯ เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจจะเป็น ดังนี้
– ผลการประเมินในระดับ 5 คะแนนหรือดีเยี่ยม จะได้รับวงเงินเพื่อจัดสรรโบนัส ร้อยละ 11 ของกำไร แต่ไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง และลดหลั่นลงมาตามลำดับ
-ระดับ 4 คะแนน หรือระดับ ดีมาก จะได้รับการจัดสรรโบนัส ร้อยละ 10 ของกำไร แต่ไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือน
– ระดับ 3 คะแนน หรือดี จะได้รับวงเงินจัดสรรโบนัส ร้อยละ 9 ของกำไร แต่ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
-ระดับ 2 คะแนนหรือพอใช้ จะได้รับเงินจัดสรรโบนัส  ร้อยละ 8 ของกำไร แต่ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน
– ระดับ 1 คะแนน หรือปรับปรุง จะได้รับวงเงินจัดสรรโบนัสไม่เกิน ร้อยละ 7 ของกำไร แต่ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน

สำนักงานสลากฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงาน ด้านการเงินที่ดีมาโดยตลอด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2558-2562 พบว่า มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 3,451 ล้านบาท และมีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเฉลี่ย 2,480 ล้านบาท

สำหรับในปี 2562 สำนักงานสลากมีสินทรัพย์รวม 43,719 ล้านบาท หนี้สินรวม 29,494 ล้านบาท รายได้รวม 8,729 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,666 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,063 ล้านบาท นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 4,933 ล้านบาท –
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมเมื่อปี 2560-2562 พนักงานได้รับโบนัส 3.75 เท่าของเงินเดือน ซึ่งเป็นระบบคงที่ ถ้าใช้ระบบใหม่โดยพิจารณาตามคะแนนประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
-ปี 2560 พนักงานจะได้รับโบนัส 5.5 เท่า
– ปี 2561 ได้รับโบนัส 6 เท่าของเงินเดือน
-ปี 2562 ได้รับโบนัส 7 เท่าของเงินเดือน

ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของโบนัสพนักงาน และลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 62.40 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิ ของสำนักงานสลากฯ และการจัดเก็บรายได้แผ่นดินของกระทรวงการคลัง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น