สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชี้แจงสร้างความเข้าใจ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โดยพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 26 มกราคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายสมเดช วรรณก้อน ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 ได้จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ณ บ้านกลอเซโล หมู่ 6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

สรุปผลจากการประชุมชี้แจง ชุมชนเห็นชอบและเข้าใจในแผนการดำเนินงานก่อสร้างระบบกระจายน้ำในพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดกิจกรรม มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง 67 คน และในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับการควบคุมโรคระบาด covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยการแจกแมสหน้ากากอนามัย+วัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม+และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ร่วมแสดงความคิดเห็น