ศูนย์ข่าว Thai PBS ภาคเหนือ เข้าสัมภาษณ์ ผอ.สพม.34

วันที่ 27 มกราคม 2564 ศูนย์ข่าว Thai PBS ภาคเหนือ เข้าสัมภาษณ์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) เพื่อถ่ายทำข่าวประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดปี 2563 และระบาดระลอกใหม่ ต่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนออนไลน์และการศึกษาทางไกล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเปราะบาง ที่อาจหลุดออกจากระบบการศึกษา ณ ห้อง ผอ.สพม. 34 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น