ปิดป่าดอยสุเทพ-ปุย ! ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสุทิน พรหมปลัด นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศ เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน จากการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspots) ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่ปี 2553-2563 พบว่าเกิดขึ้น เป็นจํานวนมาก ในท้องที่ ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ และตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลบ้านปง และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม และตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ และตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าดังกล่าว เกิดจากการ เผาป่า การล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า รวมถึงการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม แล้วลุกลามเข้าไปในเขตป่า โดยไม่มีการควบคุม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศ ดังนี้

1. อาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้ผู้ใด เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 ในท้องที่ ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลบ้านปง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นพื้นที่เขตบริการ และกรณีมีเหตุจําเป็นให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือผู้ที่ ได้รับหมอบหมาย เพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

2. การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม ใกล้แนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต้องมีการ ควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าเขตป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท (สี่แสนบาท ถึงสองล้านบาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น