บนเส้นทางการทำงานของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเด่นชัย จ.แพร่

ปัจจุบันนึ้การพัฒนาหมู่บ้านในระดับต่างๆบทบาทสตรีก็มีส่วนสำคัญขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญของกองทุนพีฒนวตรี เช่นทีอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ นางสุภารัตน์ การะเกด ได้ถือธงนำสตรีอำเภอเด่นชัยมาตลอดในการพัฒนา พลิกดูประวัติและผลงานของนางสุภารัตน์ การะเกตุ แล้วน่าชื่นชม นางสุภารัตน๋ การะเกดหรือ ส.จ.ตุ๊ อายุ 51ปี
สมรส พ.ต.อ. พงษ์พีระ การะเกตุ ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ มีบุตรชาย 1 คน ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 25 หมู่ 11 ตำบล เด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปี พ.ศ.2545 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2560 หลักลูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาขน รุ่นที่ 16
(ปรม.16) จาก.สถาบันพระปกกล้า กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ.2562 หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง ในที่ 10 (ส วปอ มส 10)จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2547-2563 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอเต่นชัย จำนวน 4 สมัย 16ปี
พ.ศ.2547 -ปัจจุบันประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเด่นชัย ชมรมสตรีอาสาพัฒนาสตรี่อำเภอเด่นชัย
พ.ศ.2560-ปัจจุบันรองประธานคุณะกรรมการสมาคมสตรีจังหวัดแพร่ พฒนาสตรีจังหวัดแพร่
พ.ศ.2547-ปัจจุบันคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูวิทยาลัยเทคนิคแพร่
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการบริษัท แสวงชัยจำกัด
พ.ศ.2563-2564 คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
พ.ศ.2560-ปัจจุบันคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดแพร่
พ.ศ.2556-2559 ประธานคณะกรรมการกองทุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
พ.ศ.2556-2559 รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคเหนือ
พ.ศ.2558-2559คณะกรรมการกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาท บทบาทสตรีแห่งชาติ

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ และความภูมิใจที่สุด
พ.ศ. 2556รับพระราชทานรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น จากลมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธมหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิรกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยราชกุมารี จัตโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถ้มภ์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น