ผลการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ จ.แพร่ บ้านทุ่งเจริญ อ.สูงเม่นชนะเลิศ เฉือนบ้านแม่ขมิงได้รองชนะเลิศ

ผู้สื่อข่าวรายงานผลการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยประกาศจังหวัดแพร่

 

เรื่อง ผลการศัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดแพร่ประจำปี พ.ศ.2564 ความว่า
ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริต้นแบบ ประจำ พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยกรมการปกครองได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการศัดเลือก ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจกพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อเข้ารับรางวัลในระดับจังหวัด แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนเลิศ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด

 

 

ซึ่งในส่วนของ จังหวัดแพร่ มีศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ เข้าร่วมการคัดเลือกในระดับจังหวัด จำนวน 4 แห่ง นั้น

จังหวัดแพร่ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานในระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจ
ประเมินผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ที่เข้าร่วมการศัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตันแบบระดับอำเภอ ที่ได้รับการคัดเสือกเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


รางวัลรองชนะเลิศ
ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สมฤ

ร่วมแสดงความคิดเห็น