ทต.แม่ริม อนุมัติซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในเขตฟรี

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม โดยมี นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม นายบรรเจิด มาตัน นางปรียนิตย์ สังข์เรือง รองนายกเทศมนตรีแม่ริม และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 และค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสำหรับการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับประชาชนในเขต (ฟรี) เป็นที่แรก ในเชียงใหม่ ก่อนหมดวาระเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ต่อได้

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่ริม สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น