เริ่มวันนี้ ! เดินทางเข้าเชียงใหม่ “ไม่ต้องกักตัว” ยกเว้นที่มาจากสมุทรสาคร

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน CM-CHANA โดยแบ่งการปฏิบัติตนตามพื้นที่ดังนี้
1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล
2. ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง จะต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล และต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
3. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-805-2121 และ 084-805-3131

ร่วมแสดงความคิดเห็น