(มีคลิป) ลำปาง เสริมแนวคิดผู้ประกอบการด้วยวงจรบริหาร PDCA เดินหน้าพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแนวคิดด้านการทำงานแก่ผู้ประกอบการและผู้ผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ ด้วยหลักวงจรบริหารสี่ขั้นตอน “PDCA” เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคธุรกิจ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค เปิดเวทีนำผู้ผลิตและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแนวคิดสานต่อองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักแนวคิดและเครื่องมือ PDCA” ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอรลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมเวทีเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมกล่าวให้โอวาทมอบแนวคิดในเรื่องหลักการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เจ้าของบริษัท โรงงาน และตัวแทนผู้ผลิต อุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 50 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมเติมองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ “ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค” ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการจะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตได้ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาคธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักแนวคิดการบริหารงานสี่ขั้นตอน “PDCA” ซึ่งจะประกอบไปด้วย หลักการวางแผน (Plan) หลักการปฏิบัติ (Do) หลักการตรวจสอบ (Check) และหลักการดำเนินงาน (Action) โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดลำปาง ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิดการบริหารงานแบบ “PDCA” เพื่อจะได้นำเครื่องมือ หรือ เทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเสริมเพิ่มสภาพคล่องกับธุรกิจที่มีอยู่ให้สอดรับกับยุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal
โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ และนายเจษฎา มีผล ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing SEO มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน ทักษะการวางแผน และการทำงานด้วยวงจร PDCA” ซึ่งได้มีการให้ความรู้ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องหลุมพรางทางความคิดปิดกั้นตนเองกับเทคนิคการเอาชนะหลุมพราง และเรื่องหลักการของการคิดแบบ PDCA ตลอดจนได้มีการฝึกปฏิบัตินำผู้ประกอบการและผู้ผลิตร่วมหัดทำแผนงานสี่ขั้นตอน เพื่อหาจุดยืนในกระบวนการทำงาน และหาแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น