กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอพร้าว เข้าคัดเลือก รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้ คณะกรรมการ คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านป่าตุ้มดอน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว โดยมีนายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ในท้องที่ ร่วมให้ข้อมูล สนับสนุน ซึ่งการประกวดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการ ให้ความสำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ ในการคัดเลือกผลงานระดับประเทศ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น