บุคคลที่เดินทางมาจาก อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.ปทุมธานี เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน !!

สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 6 ของข้อกำนหดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  จึงกำหนดมาตรการควบคุมการเดินทาง ของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก พิ้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.) ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจำเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ได้ ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1/ชม. 2 แล้วแต่กรณี 2.) ติดตั้ง และใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” 3.) ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความ ให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฎิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติ ที่เหมาะสมต่อไป

2. คำสั่งใดขัด หรือแย้งกับคำสั่งฉบับบนี้ ให้ใช้คำสั่งนั้นแทน

ผู้ใดฝ่าผื่นไม่ปฎิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระววางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการกริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น