“เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ลำไยในฤดูอำเภอสารภี”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยในฤดูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกร ณ ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การผลิตลำไย 452,503 ไร่ ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การผลิตมากที่สุดใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เป็นลำไยในฤดูประมาณ 315,221 ไร่ ซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน จากการลงพื้นที่พบว่าอำเภอสารภีมีพื้นที่การผลิตลำไยในฤดูประมาณ 26,000ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน เกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการน้ำภายในแปลง ด้วยระบบสปริงเกอร์ และการคลุมโคนต้นด้วยใบลำไยเพื่อรักษาความชื้นภายในแปลง ปัจจุบันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ลำไยอยู่ในระยะดอกบาน เกษตรกรควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้ปุ๋ยทางดินธาตุอาหารรองและอาหารเสริมงดการใช้สารเคมีในสวนเพื่อให้แมลงมาช่วยในเรื่องการผสมเกสร เพื่อเพิ่มอัตราการในการติดผล และงดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงทุกชนิดในระยะนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น