โครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตร หมอในบ้านสู่หมอชุมชน คนล้านนา รุ่นที่ 1

สมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา ร่วมกับ เมดิโคโพลิสเชียงใหม่ โครงการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย เครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตร หมอในบ้านสู่หมอชุมชน คนล้านนา รุ่นที่ 1 รับสมัครประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ เข้ารับการอบรมวิธีการดูแลสุขภาพจากระดับตนเอง สู่ครัวเรือน และชุมชม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การฟื้นฟู และการป้องกันโรค ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูก พืช ผัก สมุนไพร ในครัวเรือน เพื่อใช้เป็นอาหารและยา สร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนเข้าใจถึงการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความสมดุล โดยการนำทักษะความรู้ของแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่จากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะโรคพื้นฐานเกือบ 70% มาถ่ายทอดและสร้างทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดูแลตนเอง คนในครอบครัว เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย

ตลอดจนการให้คำแนะนำ หรือบรรเทาอาการผู้อื่นในชุมชน ที่มีปัญหาสุขภาพได้ เช่น การนวด การบริโภคสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน สิ่งเหล่านี้สามารถบรรเทาความหนาแน่นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่เดินทางเข้ารับการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประเทศ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และสร้างให้เกิดเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพ พัฒนากำลังคนให้เกิดทักษะความรู้ใหม่ และเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นหมอในบ้าน หมอกลางบ้าน และหมอชุมชนได้

หลักสูตรที่เปิดอบรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. หมอในบ้าน 2. หมอกลางบ้าน 3. หมอชุมชน โดยวิทยากรจากโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย และเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม ระดับละ 30-50 ราย ค่าลงทะเบียน 300 บาท ผู้ที่สำเร็จการอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมจากสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และของที่ระลึก รวมถึงสิทธิในการเข้าคัดเลือกเป็นผู้นำด้านสุขภาพ และโอกาสในการเป็นวิทยากรในรุ่นถัดไป

เปิดรับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เข้ารับการอบรมระดับแรก ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น