พิธีมอบเงินเดือนที่ 2 ที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตกุศลสมทบเข้าโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย ช่วยช้าง 371 เชือก

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการ
ช้างรอดเพราะเราช่วย และ เลขาธกิจการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบเงินเดือนที่ 2
ที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตกุศลสมทบเข้าโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย ช่วยช้าง 371 เชือก
จาก 28 ปาง และ 4 องค์กรเพื่อช้าง ณ ปางช้างแม่แตง จำนวนเงิน รวมทั้ง สิ้น 1,234,600 บาท ใน
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์2564 โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์
สุมงฺคโล), พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระสิริวัฒโนดม เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
, พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, คุณ มานพ แซ่เจีย นายก
สมาคม มัคคุเทศก์เชียงใหม่, คุณอภิลาภ บุญโสภา, คุณวิทยา พงษ์ศิริ, คุณอนุพงษ์ ทั้งวงษ์สกุล,
คุณชัญชัย มหาวรรณ, คณะทำงานช้างรอดเพราะเราช่วย พร้อมเจ้าของปางช้างต่างๆ และแขกผู้มี
เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้น้องช้างและควาญช้างขาดรายได้ในแต่ละวันช้าง
ต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 – 300
กก./วัน/ตัว) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและประสงค์ที่จะ
ยื่นมือเข้าไปช่วยสัตวที่เป็นหนึ่ง ในสัญลักษณ์ของชาติ ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้จึงได้จัดโครงการ
เพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดม ทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อ
ประคับประคองให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้โดยไม่อดอยากและมีอาหารประทังเพื่อผ่านพ้นช่วง
ยากลำบากนี้ไปให้ได้โดยได้ พีธีเปิดตัวโครงการเพื่อการกศุล “ช้างรอดเพราะเราช่วย” อย่างเป็น
ทางการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ที่เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม อ.แม่ออน จ.
เชียงใหม่

คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการสมาคมฯ เผยว่า สำหรับผู้มีใจเมตตา
ช้างไทย สามารถร่วมกันบริจาคคนละ 10 บาท โดยผ่านบัญชีบริจาค ทางธนาคารออมสิน สาขา
ถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง” เลขที่ 020 – 350 –
486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกซึ่งได้เปิดการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ ้ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่าน
มา

 

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับบริจาคจากโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย
โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะกรรมการจัดงานมีการจัดตั้งทีม
คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์แต่ละโซนจำนวนทีมละ 3 ท่านแบ่งออกเป็น 2 โซนคือโซนเหนือและ
ส่วนใต้จำนวน 3 ทีม และยังมีทีม คณะผู้พิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ 3 ท่าน
โดยขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบใน
สถานที่เลี้ยงช้างตามปางต่างๆเพื่อทำการบันทึกภาพและตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ ทั้ง 8 ข้อ
เพื่อนำเสนอต่อทีมคณะผู้พิจารณาเห็นชอบเพื่ออนุมัติเงิน ในการช่วยเหลือช้างของปางนั้นๆ ซึ่ง
สมาชิก สามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ที่ทางสมาคมฯ เพื่อให้ทุกขั้นตอนโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้และในวันนี้ทางสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ยังได้มอบเงินช่วยเหลือในเดือนที่ 2 ให้แก่ 28 ปาง รวมจำนวนช้างของปางช้างที่แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือ ทั้งหมด 371 เชือกรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 954,600 บาท

นอกจากนี้ ยังได้มอบให้กับ 4 องค์กรที่ดูแลช้าง ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง, สมาคมสหพันธ์ช้างไทย,
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และ กองทุน ศูนย์อนุรักษ์ช้าง
ไทย (โรงพยาบาลช้างสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ) โดยได้มอบเงินเพื่อดูแลช้าง
แห่งละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินที่มอบสนับสนุนดูแลช่วยเหลือช้างที่ได้มอบในรอบเดือนที่ 2 นี้
รวมทั้งสิ้น 1,234,600 บาท

การมอบเงิน ช่วยเหลือตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเดือนแรกและทาง
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการไป อีก 9 เดือน รวมเป็น 10 เดือนซึ่งจะได ้
จัดกิจกรรมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ “ช้าง” ให้ครบตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ต่อไปทั้งนี้ขอฝาก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการกศุล “Art for Elephant” กิจกรรมการโชว์วาดภาพศิลปะร่วมกันของ
ช้างและศิลปินทีมศิลปินภาคเหนือรวมตัวกันวาดภาพและนำภาพมามอบให้เพื่อประมูลหารายได ้
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับรูปภาพไฮไลม์ ทั้งหมด 3 ภาพ ขนาด 150×200 ที่ช้างจะวาด
ร่วมกับศิลปินทีม อื่น ทั้ง 3 ท่าน อ.พรชัย ใจมา วาดคู่กับ ช้างน้อยธันวา, อ.ประสงค์ ลือเมือง วาดคู่กับ
ช้างพังสุดาและ อ.พิชัย นิรันต์ วาดคู่กับ ช้างพังสุรีย์โดยจะได้มีการเริ่ม เปิดประมูลภาพวาดต่างๆ
ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.เป็นต้นไปและจะประกาศผลประมูลในวันที่ 13 มี.ค. 2564 ผ่านทาง เฟสบุ๊คเพจ
ของ Chiang Mai Art Museum ที่ https://www.facebook.com/ChiangMaiArtMuseum/
สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทยเหล่านี้สามารถร่วมกันบริจาคคนละ 10 บาท โดยผ่าน
บัญชีรับบริจาค: ธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร

ชื่อ บัญชี “ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง”
เลขที่ 020-350-486534
ประเภทบัญชีเงิน ฝากเผื่อ เรียก
โดยมีก าหนดการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซงึ่ ตรงกับวันช้างไทย
Facebook: https://www.facebook.com/HelpThaiElephant
Instagram: https://www.instagram.com/helpthaielephant/
หากสื่อมวลท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติด ต่อ :
อรรถ วีระไวทยะ: รองเลขาธิการ สมาคมธรุกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
มือถือ: 0818078355
Email: [email protected]
Line: gubvira
วรกัญญา ชัยสิทธิกุล
มือถือ: 0615959229
Email: [email protected]
เอกสารข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น