กรมป่าไม้แจกไร่ละ 1,000 ชวนปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน

โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปี 2564 เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ตนเอง โดยกรมป่าไม้สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท​ เพื่อใช้ในการเตรียมพื้นที่, ปลูกและบำรุงดูแลรักษา​ในปีแรก

เป้าหมายพื้นที่ 3,000 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่2, 000ไร่ และลำพูน 1, 000ไร่ กำหนดให้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 30 ไร่/1ราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ 2.สัญชาติไทย 3.มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นประเภท 1.โฉนดที่ดิน 2.น.ส.3 แบบหมายเลข 3 3.น.ค.3 4.กสน.5 5.ส.ป.ก.4-01 *เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ *ยื่นคำขอได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้​ ที่1(เชียงใหม่)​ โทร.052081758 ต่อ 202

ร่วมแสดงความคิดเห็น