เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (17 ก.พ. 64) เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาป้องกันเห็บหมัดให้แก่สุนัขและแมว ให้กับประชาชนที่ชุมชนวัดหัวฝาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันควมคุมโรคพิศสุนัขบ้า และลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์ รวมถึงป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันโรคอีกด้วย

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษา โรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีสู่การบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม  ซึ่งประชาชนในชุมชนจะได้รับความรู้ และเห็นความสำคัญถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีพฤติกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถลดความเสี่ยงจากโรค และป้องกันการสูญเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถนำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามสถานที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน ได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงทะเบียน หรือสามารถสอบถามรายละเอียดการออกหน่วยได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-259-000 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น