สำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จ.เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ “ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งเวลา 09.30 .น ถึง 16.30 น..วันที่ 23 ก.พ. 64 ที่ห้องประชุม ทม.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทางสำนักงานคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จ.เชียงใหม่ ได้จัดอบรม โครงการ “ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด” ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ที่มีภูมิลำเนา อยู่ใน อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน และ อ.สารภี โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 80 คน มี ดร.ถวิล บัวจีน ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการดังกล่าวด้วย

ในการอบรมในครั้งนี้ ด้วยสำนักงานคุมประพฤติ จ.เชียงใหม่ กำหนดการจัดกิจกรรมการแก้ไขพื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมประพฤติคดียาเสพติด โครงการ” ก้าวไกลให้เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกคุมประพฤติ ในกลุ่มฐานความผิดยาเสพติดให้โทษ ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ และลดวันต้องโทษจำคุก ที่มีความเสี่ยงในการหวนกลับไปกระทำความผิดช้ำ และผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ได้รับการอบรมความรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพ ในโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ และยาเสพติดให้โทษ ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนา ยอมรับ เข้าใจในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีทักษะการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงและการจัดการตัวกระตุ้น มีกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้หวนกลับไปกระทำความช้ำ ตลอดจนสามารถวางแผนและตั้งเป้าหมายชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างปกติสุขได้อย่างมีความสุขต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น