ด่วน!! เชียงใหม่ยกเลิกคำสั่งกักตัวบุคคล ที่เดินทางมาจาก อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ก.64 เป็นต้นไป

วันที่​ 24​ ก.พ.​ 64 จ.เชียงใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 19/2564
เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคล ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.เชียงใหม่

1. ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลงวันที่ 29 ม.ค. 64 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 18/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 15 ก.พ. 64

2. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
– ต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ ตามที่ ศบค. กำหนด
– ต้องกรอกข้อมูลลงในระบบ “CM-CHANA” หากมีเหตุผลความจำเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 / ชม. 2 แล้วแต่กรณี
– ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
– ต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ อสม. ผู้นำชุมชนของพื้นที่นั้น ๆ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ ฯ ในพื้นที่ที่จะเดินทางเข้าไปพัก และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA (ข้อความ SMS ตามเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131
– บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณี มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพิ่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

3. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม
– กรอกข้อมูลลงในระบบ CM-CHANA หากมีเหตุผลความจำเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 / ชม. 2 แล้วแต่กรณี
– ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
– ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131
– บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

4. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ ศบค. กำหนด  เมื่อเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล
.
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เว็บไซต์ : https://cmcovid19.com/
COVID International Community Support Chiang Mai : https://www.facebook.com/covid.int.cm
CM-CHANA : https://www.chiangmaihealth.go.th/…/menu/cm_chana4.jpg

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น