(มีคลิป) พิธีสืบชะตาหลวง รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี เนื่องในประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 ของ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสืบชะตาหลวง “รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี” ในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 “2003 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สา พระธาตุดอยตุง” โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ลานพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสิริมงคลตามความเชื่อ และศรัทธาของชาวล้านนา

สำหรับพิธีสืบชะตาหลวงเป็นพิธีกรรมของชาวล้านนา ที่มีความเชื่อว่าเป็นการเสริมสิริมงคล ต่ออายุและขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบุคคล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมจากลัทธิพราหมณ์ โดยได้นำมาผสมผสานกับพิธีกรรมของพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืน สำหรับพิธีสืบชะตาหลวง “รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี” ในครั้งนี้ ต่อเนื่องจากพิธีเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบาเจ้าศรีวิชัย” โดยได้จัดพื้นที่เฉพาะให้คนเกิดปีกุนได้ประกอบพิธีสมาทานศีลอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน ซึ่งพระธาตุดอยตุงถือเป็นพระธาตุประจำปีกุน แต่ชาวปีนักษัตรอื่นก็สามารถร่วมสืบชะตาได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 “2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือของทุกปี ด้วยมีความมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่บุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดจรรโลงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาแต่อดีตกาล ด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน มานะ เสียสละ เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนพระบรมธาตุดอยตุง โดยยึดเหนี่ยวให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงราย และชาวล้านนาทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นฐานเชื่อมโยงให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ตลอดทั้งความเจริญงอกงามด้านจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น