จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน

เมื่อ 25 ก.พ.64 ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.เชียงของ, ส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ทำการสร้างฝายต้นน้ำด้วยดินซีเมนต์ จำนวน 18 ฝาย เพื่อดำเนินการขับเครื่องโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดเชียงราย ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น