จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่ม Kick Off กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบกล้าพันธุ์ผักสวนครัวแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่อ่องสอน จำนวน 100 กระทง ในโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผักสวนครัว นิทรรศการผ้าไทย และรูปแบบจำลองการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล


ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้มีการดำเงินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้เรียบร้อย ซึ่งในวันนี้ เป็นวันแรกของการ Kick Off กิจกรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบกล้าพันธุ์ผักสวนครัวแก่ส่วนราชการ ในช่วงเช้า และช่วงเย็นวันนี้ เวลา 17.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พร้อมกันที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและรับมอบแนวทางการปลูกผักสวนครัวจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยมุ่งหวังให้หัวหน้าส่วนราชการได้ดนำกล้าผักสวนครัวไปขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น