(มีคลิป) จังหวัดน่าน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ การประชุมอิ้วเมี่ยนนานาชาติ ประจำปี 2564   

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์และการประชุมอิ้ว เมี่ยนนานาชาติ ครั้งที่ 4 โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดน่าน มูลนิธิอิ้วเมี่ยนไทยและคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ การประชุมอิ้วเมี่ยนนานาชาติ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดน่าน มีชนกลุ่มหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อิ้วเมี่ยน มีวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดน่าน มีเป็นจำนวนมาก จังหวัดน่าน  และมูลนิธิอิ้วเมี่ยนไทย กำหนดจัดงานกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์และการประชุมอิ้วเมี่ยนนานาชาติ (International Lu Mien Cultural Festival and Conference)  ประจำปี 2564 ซึ่ง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7  มิถุนายน 2564   ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ชาวอิ้วเมื่ยนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้พบปะกัน เป็นการประสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เชื่อมความสัมพันธ์และเกิดความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนของประชาชน  ส่วนใหญ่ในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประชุมเสวนาวิชาการวิถีวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนการแสดงของเครือข่ายอิ้วเมี่ยนจากจังหวัดต่างๆ การเดินแฟชั่นโชว์เครื่องประดับเงิน การเดินโชว์ชุดแต่งกายของ อิ้วเมี่ยนดั้งเดิมและร่วมสมัย การประกวดธิดาอิ้วเมี่ยน การจำลองวิถีชีวิตของอิ้วเมี่ยน การละเล่นพื้นบ้านชาว อิ้วเมี่ยน อาหารอิ้วเมี่ยน การสาธิตการปักผ้า  และการผลิตเครื่องประดับเงิน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธ์ ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ตลอดการจัดงาน  ที่จังหวัดน่าน และ หน่วยงานองค์กรต่างๆ เป็นเจ้าภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น