กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการน่านฟ้าโมเดล 2021 ลงสำรวจพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ปลูกป่า

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
พลอากาศโท ธาดา  เคี่ยมทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ( ผอ.สง.ปรมน.ทอ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการน่านฟ้าโมเดล 2021 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการฯ นำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการฯ ลงสำรวจพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ปลูกป่าและการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่แปลงสาธิต อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน  พร้อมทั้งยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการน่านฟ้าโมเดล 2021ที่จะบรรลุเป้าหมาย ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น