จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันนี้ (25 ก.พ. 64) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) กับจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่จะถึงนี้

ในการนี้ที่ประชุมได้สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่สูงที่สุด คือ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รองลงมา คือ การเมาสุราแล้วขับ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ และมักเกิดในถนนหมู่บ้านเป็นหลัก โดยได้มีการถอดบทเรียนจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ความพร้อมของยานพาหนะ และจุดเสี่ยงบนเส้นทางต่างๆ ทั้งนี้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงจุดเสี่ยงตามท้องถนน ฯลฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ยังได้พิจารณาแผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยได้กำหนดช่วง 7 วันอันตรายไว้ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2564 และตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงน้อยกว่าสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยจะได้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการตั้งด่านชุมชน การปรับรูปแบบแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเน้นการปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น