30 ผลงานศิลปนิพนธ์ “รากไทย” สะท้อนความเป็นไทยพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9 หอศิลปวัฒนธรรม มช.

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.พิธีเปิดโครงการแสดงงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “รากไทย” นิสิตชั้นปีสุดท้าย รุ่นที่ 9 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงาน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้คนรุ่นหลังได้ทำการศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

ในปีนี้มีนิสิตและบรรพชิต จบเพียงจำนวน 5 รูป ประกอบด้วยผลงาน จิตรกรรม จำนวน 22 ชิ้น ประติมากรรม จำนวน 8 ชิ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ชิ้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง 8 มีนาคม 2564 โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่,รก.ผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธี ผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ตัวแทนพระนิสิตมอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธีและแขกผู้ร่วมงาน ประธานจุดเทียนชัยมงคลเปิดงานร่วมถ่ายภาพหมู่ พร้อมนำชมผลงานนิทรรศการ ขอเชิญชมผลงานสะท้อนถึงความเป็นไทยสุนทรียศาสตร์ของการรังสรรค์ผลงานกัน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น