สารพัดช่างเชียงใหม่ ประกวดสื่อสร้างสรรค์การสอนออนไลน์ ขานรับนโยบายฯ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ”

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์การสอนออนไลน์ (Innovative Teacher Award) ครั้งที่ 2 สอดรับนโยบายฯ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนออนไลน์ (Online) ที่ชนะเลิศ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 173 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ ได้มีโครงการ การจัดประกวดแข่งขัน สื่อการสอนออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนร่วมใจส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศฯ ตามลำดับ ซึ่งสโลแกนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 173 ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ”


หลังจากได้มีการจัดประกวดในปีที่ผ่านมา มาแล้วนั้น ได้มีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งเกินแผนรับที่ทางวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้และเต็มจำนวนเมื่อมีการเปิดรับสมัครเรียนในรุ่นต่อๆ ไป ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แม้จะอยู่ช่วงสภาวะวิกฤตโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนแต่อย่างใด และในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในรุ่นที่ 173 นี้ เกิดขึ้นได้จากนโยบายของผู้บริหาร ภายใต้แนวคิดและการบริหารงานของ นายวิศาลวัชรินทร์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ทีมงานคณะผู้บริหาร และคณะทำงานที่มีส่วนช่วยในการวางแผนดำเนินงาน เพื่อจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้ขึ้นมา และประสบความสำเร็จด้วยดีเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้


ในโครงการอบรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์การสอนออนไลน์ (Innovative Teacher Award) ครั้งที่ 2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 173 นี้ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นั้น ถือว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายยุทธศาสตร์จังหวัด ชุมชน สังคม ท้องถิ่น และสอดรับนโยบายยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ในครั้งนี้ ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ


ดังนั้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อ และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาสื่อที่ดีเป็นประโยชน์ เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา และเพื่อเพิ่มปริมาณสื่อการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือให้มีมากขึ้น
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอดำเนินโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์การสอนออนไลน์ (Innovative Teacher Award)ครั้งที่ 2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เพื่อให้มีการเริ่มพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พร้อมให้ได้มาตรฐานตามสากล โดยมีคณะกรรมการที่มีความรู้ให้คำชี้แนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป


ในการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์การสอนออนไลน์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีครูผู้สอน จำนวน 23 ท่าน ได้ส่งผลงาน สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน และได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ 3 ท่าน ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
1. นายธีราวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
3. น.ส.อภิวันท์ จักรคำ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสารภี

นอกจากนี้ ยังมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยาน มอบของรางวัลฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (อศจ.เชียงใหม่) อีกหลายท่าน ยังให้เกียรติมาร่วมงานฯ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมภายในงาน และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น