โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต งานนักเรียนพิเศษเรียนรวม และงานวัดผลประเมินผล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จาก นางธัญสุตา อุดมศิลปะทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยมี นางปัทมาวดี อุดแดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และคณะ รับการนิเทศ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น