วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนโครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง (ทุน กสศ.)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็น 2 ประเภททุน ได้แก่
1.ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
2.ประเภททุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับค่าครองชีพ ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและค่าที่พัก ประมาณเดือนละ 5,000 – 7,500 บาท ไม่มีข้อผูกพัน แต่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับ หากเรียนไม่จบการศึกษา รายละเอียดการรับสมัครดังเอกสารที่แนบมา
สามารถสแกน QR Code ใบสมัคร หรือ ลิงค์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1jGpQwyJT9RjbhRHgUzMrSUSBvj1J2-be

ร่วมแสดงความคิดเห็น