ผช.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพม.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ รายงานข้อมูลทั่วไป และสภาพปัญหา โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

สุภาพร ยศบุญเรือง ปชส.สพม.เชียงใหม่ รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น