(มีคลิป) เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2564

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พุทธสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้นประธานศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เป็นเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564  ณ พุทธสถาน ฯ พร้อมด้วยนายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ นายกยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรม

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ เป็นวันที่มีเหตุการณ์ เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ จำนวน 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ได้ประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ที่กล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป ตลอดจนสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ได้ปฏิบัติตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2559-2564) โดยให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้เพื่อให้คนไทย สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อความผาสุก อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป

อ.พรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าด้วยวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์และปลงอายุสังขาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งใน ทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรม “คืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์” เป็นการปล่อยปลาลงในแม่น้ำปิง การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 162 คน จึงสมควรประกาศยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม ในการจัดงานในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น