จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปิดการฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 “กิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่” ภายใต้ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีในการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 “กิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)” รุ่นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี ทีมวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน จาก จ.สกลนครและจ.มหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ที่ได้อบรมระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลา 4 คืน 5 วัน ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง (ศูนย์สารภี) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 95 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 95 คน


จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการการฝึกอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 “กิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่” จำนวน ทั้ง 3 รุ่น รวม 284 คน เรียบร้อยแล้วโดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนาที่อยู่ในชุมชนและนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมได้ เนื้อหารายวิชามุ่งเน้นให้แกนนำ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ฝึกปฏิบัติ ฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน รวมถึงได้มีการออกแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามภูมิสังคมไทย และฝึกปฏิบัติสร้าง หุ่นจำลองโคก หนอง นา โมเดล โดยใช้องค์ความรู้ของศาสตร์พระราชามาประยุกต์ในพื้นที่ของตนเอง

ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายภารกิจ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ของการฝึกอบรม หลังจากที่ได้ฝึกอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว ให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9  ให้นำไปสานต่อ ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ ความรู้ดังเช่น โคก หนอง นา (โคก : การเก็บน้ำบนโคก) โดยการเอาดินที่ขุดที่หนอง มาถมเป็นโคก การเก็บน้ำคือการเก็บน้ำบนดินในระบบรากไม้ โดยปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ที่นำจะถูกเก็บไว้สร้างความชุ่มชื้นในดิน เป็นต้น และอย่าลืมหัวใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนำไปพัฒนาชุมชน บ้าน ตำบล อำเภอของท่าน ให้เจริญมั่นคงและเป็นกำลังหลักของกรมการพัฒนาชุมชนสืบไป

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น