โรงเรียนสันกำแพง จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

 

โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ” ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ” โดยได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 และก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มศักยภาพ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น