เชียงราย-สสส. สนับสนุนนักศึกษารณรงค์ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเหล้า ณ ลานตลาดพื้นเมืองวัดร้องหลอด

27 ก.พ.64 10.00 น.พิธีเปิดกิจกรรมงาน “เหล้า(เล่า)เรื่อง” ที่ลานตลาดพื้นเมือง วัดร้องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย เด็ก นักเรียน เยาวชน นักศึกษาและชาวบ้านใน อ.พาน กว่า 350 คน ร่วมกิจกรรมวันดังกล่าว เพื่อนำมุมมองและประสบการณ์ จากการดำเนินงานโครงการป้องกัน และลดผลกระทบ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษา ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิพลังชุมชนไทย และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มช. เปิดพื้นที่สื่อสารกับชุมชนให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จัดฐานการเรียนรู้ และเวทีเสวนา ในเรื่องผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษาเพื่อสร้างแกนนำป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

พระครูพิศาลสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัดร้องหลอด กล่าวว่า วัดร้องหลอดเปิดพื้นที่ให้หน่วยงาน เข้ามาจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับลดการดื่มสุรา ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในสังคม จึงได้ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ตลอดถึงผู้ใหญ่มาทำกิจกรรมกับทางวัด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่นกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ลดปัญหาในการหันเหไปเกี่ยวข้องกับสุรา สิ่งเสพติดของมึนเมา ทางวัดได้มีพื้นที่ให้เยาวชนแต่ละโรงเรียน ใช้พื้นที่ตรงนี้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน ตลอดถึงชุมชน โรงเรียนต่าง ๆ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในการลดปัญหาเรื่องสุรา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมในปัจจุบันเยอะแยกมากมาย จึงขอเชิญชวนให้มาทำกิจกรรมได้ที่วัดร้องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย

ทางด้าน นายวัชพงศ์ พุ่มชื่น ผู้จัดการมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และนักวิชาการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนในสถานศึกษา ในมหาวิทยาลัย มานำเสนอบทเรียนและผลงานจากการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และ IOGT NTO Movement องค์กรระหว่างประเทศของประเทศสวีเดน สนับสนุนทำให้เด็กนักศึกษามีความสามารถ ในการกล้าคิดกล้าทำ ไปสู่การสร้างบทเรียนในพื้นที่ โดยหลักคิดงานนี้คือ งานเหล้า(เล่า)เรื่อง ต้องการให้คนรุ่นใหม่ นำเสนอผลงานการทำงานของพวกเขา ที่ทำงานป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

มีมุมมองที่น่าสนใจว่า ในความเป็นจริงเราไม่สามารถทำให้เหล้าปลอด ไปจากสังคมไทยได้ แต่เราจะลดผลกระทบจากการใช้เหล้าได้อย่างไร เป็นความท้าทายการทำงานจากนักศึกษา 5 ชมรม 4 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ เลยเลือกที่วัดร้องหลอดมานำเสนอผลงาน อีกทั้งพระครูพิศาลสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัดร้องหลอด ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ไว้สำหรับเยาวชน เป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่หน้าหมู่ตามแนวคิดของคนทางเหนือด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น