แจ้งการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก (แบบเฉพาะกลุ่ม) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแรกในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 – 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ รอบแรก (โควตา 1 คน 1 จังหวัด, โควตาพื้นที่พิเศษ) ในห้วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าสอบ จำนวน 176 คน รับผิดชอบสนามสอบโดย หน่วยกองพลทหารราบที่ 4 และ สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 179 คน รับผิดชอบสนามสอบโดย หน่วยกองพลทหารราบที่ 7

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดูแลผู้สมัครสอบ และผู้ปกครองให้ได้รับความสะดวกในการสอบครั้งนี้

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกครั้งนี้ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ซึ่งในการจัดการสอบในครั้งนี้ หน่วยกองพลทหารราบที่ 4 ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติในการสอบ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกด้วย

สำหรับการสอบคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ในการตรวจการปฏิบัติของหน่วยทหาร ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบ และการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  ด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น