ชมผลงาน 31 ศิลปินมอบผลงานศิลปะ “สุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อสังคม” แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม และส่งมอบผลงานศิลปะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 20 ภาพ และจากคุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรรมการบริหาร บริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด จำนวน 10 ภาพ และศิลปินมอบให้อีก 1 ภาพ รวมส่งมอบผลงานศิลปะจำนวน 31 ภาพ จากศิลปินจิตอาสาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยล้านนา จำนวน 31 คน

 

ประกอบด้วย
1) ผศ.ศรีใจ กันทะวัง
2) ผศ.บุญรัตน์ ณ วิชัย
3) รศ.ลิปิกร มาแก้ว
4) เสกสรรค์ สิงห์อ่อน
5)โอภาส ชมชื่น
6) ดร.กนิษฐา พวงศรี
7) พิกุลทอง เวียงนิล
8) จันทรา เวียงจันทร์
9)ศุภวรรณ ใจมา
10) พัชรี ทิพยเนตร
11) จักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วาร
12)รัชพล ศิริดิษฐ์
13) ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์
14) ผศ.ชัยวัฒน์ คำฝั้น
15) เนติ พิเคราะห์
16)เปศล อัศวปรมิตชัย
17) วุฒิพร ธูปเพ็ง
18) บัณลือฤทธิ์ กันทะวงค์
19) อัษฎาวุธ คำอ้าย
20) ผศ.กิตติชัย กันแตง
21) พัชรินทร์ มีลาภ
22) รศ. ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
23) ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์
24) ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์
25)ธัญญารัตน์ ทองใจ
26) คัมภีร์ ปิลกศิริ
27) ธนพร โกลละสุต
28) ภธดา ราชวังอินทร์
29) ผศ.ไกรสร วิชัยกุล
30) คมสันต์ ปุมปัญญา
31) เจริญ ชุมภู ทั้ง


31 ศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามลักษณะส่วนตนของศิลปิน มอบแก่โรงพยาบาลนำร่องโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นิทรรศการ “สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม”


เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564 วัน ในเวลาราชการ ณ บริเวณชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.กันนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น