(มีคลิป) โครงการชลประทานน่าน นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ซึ่งทางโครงการชลประทาน ในการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านดอนแท่น อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน และบ้านเหล่าตำบลภูเพียง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายนิพนธ์  ฟูศรี     ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน  ได้ออกให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยสั่งการให้ นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา นำเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ซึ่งทางโครงการชลประทานได้ดำเนินการ ดำเนินการ ขออนุมัติยืมเครื่องสูบน้ำ รวม 15 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ช่วงฝนทิ้งช่วง   ทำให้ ประชาชนเดือดร้อน ในเรื่องดังกล่าว หลายพื้นที่หลักจาก น้ำในห้วยหนองครองบึง เริ่มแห้งขอด โดยทางชลประทานน่าน เตรียมความพร้อม ที่จะได้วางเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้ทาง อปท.สำรวจพื้นที่อยู่นอกพื้นที่เขตชลประทานเพื่อนำเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกร ได้มีน้ำใช้ในการเกษตร  นอกจากนี้  ทางพื้นที่อำเภอโชนเหนือของจังหวัดน่าน คือ อำเภอปัว และอำเภอเชียงกลาง ที่แล้งจัด ได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ทางชลประทานน่าน จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งให้แล้ว

โดยทางด้าน นายนิพนธ์  ฟูศรี   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน กล่าวว่า ทางโครงการชลประทานน่านได้ดำเนินการวางแผนให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ หากได้ร้องขอมาเพื่อทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ   ในการผันน้ำเข้าแปลงเกษตรของราษฎรในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำนาได้ในปีนี้อีกด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น