สนภ.3 นทพ. สนับสนุนโครงการหลวงแม่สะป๊อก

โครงการหลวงแม่สะป๊อกประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในห้วงฤดูแล้ง นายบุญรงศักดิ์ สายน้อย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ได้จัดทำหนังสือรายงานปัญหาดังกล่าวให้กับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีราชองครักษ์พิเศษอดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด จึงขอรับการสนับสนุนจาก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดย สำนักงานพัฒนาภาค 3 เข้าสำรวจและจัดทำประมาณการส่งให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และขออนุมัตินำเรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ นายบุญรงศักดิ์ สายน้อย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตรวจผลการดำเนินงานขุดลอกสระเก็บน้ำโครงการหลวงแม่สะป๊อกเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำให้เพียงพอสำหรับไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้ง ปัจจุบันผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น