พช.แพร่รับฟังการประชุม แนวทางการดำเนินกิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่

 

 

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ประเด็นเน้นย้ำ : ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดำเนินการ โดยเน้นขับเคลื่อนโครงการเชิงคุณภาพ ศึกษารายละเอียดแนวทางให้ชัดเจน เพื่อให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเฉพาะกิจกรรมหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อนและยังเป็นนโยบายสำคัญของท่าน มท.1 ที่มอบให้กรมฯ ดำเนินการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ประเด็นเน้นย้ำ : ขอความร่วมมือจังหวัด/อำเภอ ศึกษารายละเอียด และแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้


การติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต /กองทุนแก้ไขปัญหาความยากนจ (กข.คจ.)

ปัญหาที่พบ คือ การไม่ชำระคืนเงินยืมตามสัญญา , การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน , ไม่จัดทำบัญชีงบดุลให้เป็นปัจจุบัน , การร้องเรียนจากสมาชิกในเรื่องการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุน

ประเด็นเน้นย้ำ : ให้พัฒนากรในพื้นที่ร่วมกับทีมคู่หูคู่คิด Move for fund team ลงไปติดตามให้คำแนะนำกองทุนชุมชนทั้ง 2 กองทุน อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

การรายงานฐานข้อมูลกองทุนชุมชน
ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากองทุนได้อย่างเต็มที่

ประเด็นเน้นย้ำ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด รายงานฐานข้อมูลกองทุนชุมชนให้ครบถ้วน โดยกรมจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น