ชาวบ้าน อ.พบพระ จ.ตาก ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว ให้ปกครอง และ อปท.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ได้มีการจัดประชุม มีการสำรวจรวมถึงการสั่งการสำรวจพื้นที่ เรื่องขอให้มีการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของอำเภอพบพระ แจ้งให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.ต่าง ๆ สำรวจพื้นที่เสี่ยง ในการขาดแคลนน้ำและให้ผู้นำท้องถิ่น อบต.พบพระ เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ถ้าเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น ขอทุกหน่วยงานร่วมทั้งพี่น้องประชาชน ต้องร่วมด้วยช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด รับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ส่วนในระยะยาวทางอำเภอพบพระ ได้ให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น สำรวจพื้นที่ในการสร้าง และปรับปรุง ฝายเก็บน้ำแหล่งเก็บน้ำ เพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอพบพระ ต่อไป

นายทองแดง จันทะเสน ผู้ใหญ่บ้านทหารผ่านศึก พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่สำรวจต้นน้ำของหมู่บ้านที่พบว่า หมู่บ้านทหารผ่านศึกก็เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว นายทองแดง กล่าวว่า ปีนี้น้ำและฝายเก็บน้ำของหมู่บ้านแห้งเกือบสนิท ปีที่ผ่านมายังไม่แห้งแบบนี้เลย ฝายเก็บน้ำฝายนี้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรใช้อุปโภคและบริโภคของหมู่บ้าน ฝ่ายเก็บน้ำแห่งนี้ชลประทานจังหวัดตาก ใด้รับงบประมาณการก่อสร้างและเป็นผู้ดูแลพื้นที่ 15ไร่ เริ่มส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทหารผ่านศึกแล้ว ที่มีประชากร 390 คน จำนวน 123 ครัวเรือน และครูนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ที่จะต้องใช้แหล่งนี้

“แนวทางแก้ไขในอนาคตข้างหน้า อยากได้งบประมาณมาแก้ไขในการขุดลอกหน้าฝาย แต่ตอนนี้ตัวฝายที่เก็บน้ำใด้อยู่ประมาณแค่ 5 ไร่ ถ้าขยายได้อีก 10 ไร่ น่าจะเพียงพอ ในการกักเก็บน้ำใช้ได้ตลอดปี ช่วงนี้ทั้งหมู่บ้านต้องจัดคิวการใช้น้ำและคณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องคอยมาดูแลแหล่งน้ำ ตลอด” ผู้ใหญ่บ้านทหารผ่านศึก กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น