วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2564 โดยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้นั้นได้รับการพิจารณาจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรทั้งสิ้น จำนวน 74 คน ประกอบด้วย


– ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 4 ท่าน
– ครูดีเด่น จำนวน 45 คน ประกอบด้วย
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. ด้านบริการที่ดีและมีจิตอาสา
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. ด้านอุทิศเวลาตนเองให้กับวิทยาลัย
6. ด้านสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
7. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
9. ด้านการพัฒนาตนเอง
– บุคลากรดีเด่น จำนวน 25 คน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านบริการที่ดีและมีจิตอาสา
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. ด้านอุทิศเวลาตนเองให้กับวิทยาลัย
5. ด้านดูแลช่วยเหลือ
เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น