รองหมู ประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 กรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 (ชมเมือง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ในการประชุมกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประธานกรรมการวิทยาเขต ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาตร์/ กรรมการ นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี /เลขานุการ ผศ. ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ /กรรมการวิทยาเขต

ส่วนคณะกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายศุรพงศ์ พงษ์เดชขจร ด้านยการเงินและงบประมาณ นายสุสิทธิ์ พื้นทะเล ด้านกฏหมาย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ ด้านการศึกษา นายนพดล เกิ้งบุรี ด้านการบริหารงานบุคคล นายนคร ดวงศรี ด้านการบริหารจัดการ และงานประชาสัมพันธ์ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ด้านการกีฬาและกีฬาคนพิการ นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น