กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สพม.ลำปาง ลำพูน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

โดยมี นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ต่อคณะผู้ตรวจราชการ ณ ห้องเอื้องหลวง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา


ประเด็นข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ มี 4 ประเด็น ที่เน้นให้สถานศึกษาดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) ในสถานศึกษา เน้นให้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ทำตารางไทม์ไลน์ สามารถบันทึกไทม์ไลน์ลงในแอปพลิเคชั่นในมือถือ ,เน้นควบคุมกลุ่มเสี่ยง เช่น การไปเยี่ยมญาติตามฝั่งชายแดน, เน้นรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย 100%, ให้สถานศึกษาซักซ้อมแผน Thai Stop Covid


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เน้นโรงเรียนจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยงในสถานศึกษา, จำกัดประชากรสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกัน และป้องกันการขยายพันธุ์,เน้นห้ามให้บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียนให้อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันจำนวนของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น


ปัญหามลพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M 2.5 ในสถานศึกษา กำชับนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย 100% , ลดทำกิจกรรมนอกบ้าน,ทำความสะอาดบ้านทุกวัน,ปลูกต้นไม้เพื่อลดฝุ่น,ติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ Rd-Skill พัฒนาทักษะ Up-Skill และการเรียนรู้ทักษะใหม่ New Skill เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น